info@better4kids.nl

+31 6 19 07 17 98

Privacyverklaring

Better4kids vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met privacy@better4kids.nl.

Artikel 1                      Wie ben ik?

Better4kids is een eenmanszaak, gevestigd te (2691 MZ) ‘s-Gravenzande aan het Dennenpad 20. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68651929. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, contactgegevens van vertegenwoordigers en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst, tenzij de wet anders verlangt.

Daarnaast leg ik de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik uw medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden en verslagen en rapportages. U kunt het zorgdossier te allen tijde met uw eigen inloggegevens inzien. Ik bewaar deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik kom te overlijden zal uw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Ik stel een zorgovereenkomst en een zorgplan met u op. Dit doe ik vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamel ik uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, bsn, verzekeraar en zorgindicatie. Dit vul ik aan met uw zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden. In de zorgovereenkomst leg ik vast welke zorg wanneer wordt geleverd. Ik zal deze documenten toevoegen aan uw dossier en zodoende 15 jaar bewaren.

E-mailberichten worden indien van toepassing op de zorg toegevoegd aan het zorgdossier en daarmee 15 jaar bewaard. Enkel administratieve e-mailberichten zullen 7 jaar worden bewaard en overige e-mailberichten zal ik na 2 jaar verwijderen.

Met uw toestemming maak ik foto’s van de kinderen in behandeling. Deze kan ik uit commercieel belang op mijn website of social media kanalen publiceren. U kunt uw toestemming altijd intrekken en verlangen dat de foto’s van uw kind worden verwijderd. Publicatie van foto’s zal ik na een behandeling ongedaan maken.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, factuuradres, telefoonnummer, bsn en geboortedatum. Zonder deze gegevens kan ik uw factuur niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen. Agenda-items worden samen met de facturen bewaard om de juistheid van facturen en vragen van gebonden instanties te kunnen beantwoorden en verifieren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, adres, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 2 jaar na afhandeling bewaren, tenzij de wet anders verlangt.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond.

Tot slot verwerk ik uw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u, of een zorginstantie verbonden aan onze behandeling, deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Better4kids om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar privacy@better4kids.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

Better4kids zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                      Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar privacy@better4kids.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

  • Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Better4kids of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op voor een (gratis) informatie/kennismakingsgesprek via info@better4kids.nl of via het contact formulier
Ga naar boven ↑