info@better4kids.nl

+31 6 19 07 17 98

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1. Better4kids, gevestigd te ‘s-Gravenzande, KvK-nummer 68651929, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de opdrachtnemer waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Na het ontvangen van een aanvraag, vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt besloten welke zorg nodig is en in welke frequentie.
2. Binnen 10 dagen na het kennismakingsgesprek ontvangt opdrachtgever een aanbod.
3. Na acceptatie van het aanbod zal een intakegesprek plaatsvinden waarin gezamenlijk een zorgovereenkomst zal worden opgesteld. Tijdens het intakegesprek zullen de algemene voorwaarden worden besproken.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling.
3. De zorgovereenkomst bevat het uurtarief zoals deze tijdens het kennismakingsgesprek is medegedeeld en reiskosten wanneer zorg wordt geleverd buiten de vestigingsregio van opdrachtgever. Reistijd wordt na de eerste 30 minuten bij de gewerkte uren opgeteld.

4. De in een zorgovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor een vervolgopdracht.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk, maar tenminste een maand vooraf, medegedeeld aan de opdrachtgever. Een tariefverhoging geeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden per vooringenomen datum van tariefverhoging.
6. Na een tariefwijziging zal de zorgovereenkomst aangepast worden.

7. Declaraties voor geleverde zorg, die worden voldaan vanuit een persoonsgebonden budget dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum bij de SVB zijn ingediend, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
8. In geval er in een betreffende periode wegens onvoorziene omstandigheden meer of minder zorg is geleverd dan is gedeclareerd zal dit door opdrachtnemer op de eerstvolgende declaratie worden gecorrigeerd.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht en het opstellen van een zorgdossier relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Te allen tijde, uitgezonderd calamiteiten, dienen de zorgplannen en werkplannen van de zorgbehoevende cliënten inzichtelijk te zijn voor opdrachtnemer. Alleen dan kan opdrachtnemer verantwoorde en kwalitatieve zorg verlenen.

5. Opgestelde plannen worden elk half jaar geevalueerd.
6. De zorg wordt geleverd door middel van een persoonsgebonden budget. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het budget. Wanneer er iets in het budget wordt gewijzigd, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer komt het recht toe inzage tot het pgb te verzoeken.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. De opdrachtgever dient tijdens begeleidingsuren te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 7 Wijziging en annulering
1. Annulering door de opdrachtgever van afgesproken zorgverlening is enkel telefonisch mogelijk. Annulering vanaf 24 uur voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen tarieven. Wanneer annulering achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van de kosten in rekening te brengen.
2. In geval van onvoorziene omstandigheden, die enkel ter beoordeling van opdrachtnemer komen, kan van hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel worden afgeweken.
3. Begeleidingsafspraken voor meer dan twee nachten kunnen tot 30 dagen voor aanvang kostenloos door opdrachtgever worden geannuleerd. Annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de kosten; annulering tussen 7 dagen en 24 uur voor aanvang resulteert in 75% van de kosten en bij annulering binnen 24 uur wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om afspraken af te zeggen of verzetten in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

Opdrachtnemer zal in overleg met opdrachtgever treden om zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Hier zullen geen kosten voor in rekening worden gebracht.
5. Vakantie- en afwezigheidsdagen van opdrachtnemer worden zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever doorgegeven. Het is aan opdrachtgever om tijdig vervanging te zoeken indien noodzakelijk.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, is opdrachtgever gerechtigd na 30 dagen afwezigheid tijdelijke vervanging te zoeken. De overeenkomst kan echter niet worden ontbonden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of client.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de zorgverlening.
5. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de desbetreffende maand.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.
7. Wanneer schade wordt aangebracht aan uitgeleend materiaal, is opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden of nieuw materiaal aan te schaffen.

Artikel 10 Duur overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: a) bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd.
b) het verlopen van de afgegeven indicatie.
c) het overlijden van een cliënt.

d) verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van opdrachtnemer.
e) faillissement van opdrachtgever of opdrachtnemer.
f) er geen pgb meer wordt afgegeven
2. In alle overige gevallen geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Opdrachtnemer zal uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden, wanneer dit in het belang van de uitvoering van de opdracht is.

3. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om foto’s te publiceren voor commerciele doeleinden.

4. Logeerbegeleiding in groepsverband vindt alleen plaats op aanvraag en indien er voldoende aanmeldingen zijn.
5. Overleg dat plaatsvindt buiten werktijd van opdrachtnemer zal worden doorberekend aan opdrachtgever. Dit gebeurt te allen tijde in overleg.

Artikel 12 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Opdrachtnemer streeft ernaar klachten binnen 7 dagen te behandelen.
2. Wanneer partijen niet samen tot een oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot de WKKGZ.

Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Contact

  • Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Better4kids of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op voor een (gratis) informatie/kennismakingsgesprek via info@better4kids.nl of via het contact formulier
Ga naar boven ↑